MAAPERÄN- JA VEDENKÄSITTELYPALVELUT

Lamor tarjoaa maailmanlaajuisia maaperän- ja vedenkäsittelypalveluja. Tarjoamme kahdenlaista palvelua: keräys sekä käsittely ja hävittäminen, jotka voidaan räätälöidä asiakkaan projektikohtaisten tarpeiden, odotusten ja resurssien mukaan. Lisäominaisuutena mainittakoon huippuluokan tiimimme, jotka työskentelevät palvelujen rakentamiseksi paikallisella tasolla paikallisten säännösten mukaisesti ja erityissijaintien ja -käyttötarkoitusten mukaisiksi.

Lietteen keräys ja käsittely

Asiakkaillamme on paljon erilaisia tarpeita erityyppisten lietteiden keräämis- ja hävittämis-/käsittelyprojekteihin. Lamor on ylpeä asiantuntemuksestaan, jonka ansiosta se on keksinyt tehokkaimman keräysmenetelmän yhdistettynä asianmukaiseen käsittely-/hävittämistekniikkaan erityisille regulatiivisille tai toimintaympäristöille mahdollisimman edullisesti. Tehokkaassa keräyksessä käytetään sekä mekaanisia että kemiallisia erotustekniikoita. Jäljellä olevien keräyskelvottomien materiaalien/aineiden käsittelytekniikoihin kuuluu kemiallinen hapettaminen ja paranneltu bioremediaatio.

Lietteen hävittäminen lämpökäsittelyllä

Lamor tarjoaa lämpökäsittelypalvelun öljylietteelle tapauksissa, joissa materiaalin sisäänvirtaus on riittävän tasaista ja runsasta menetelmän sietämiseksi. Tätä käsittelytyyppiä suositellaan erityisesti silloin, kun käsittelyn tuottoa voidaan käyttää teollisiin tai kotitalouden tarpeisiin. Polttamisen lisäksi Lamor käyttää lämpödesorptiota.

Maaperän kunnostaminen

Lamor kykenee tarjoamaan monipuolisella teknologisella valikoimallaan saastuneiden sedimenttien käsittelyratkaisuja monille erityyppisille saasteille öljyn hiilivedyistä klooriyhdisteisiin. Lamorin käsittelytekniikat sopivat erityyppisiin ilmastoihin, maaperiin, ympäristöihin ja regulatiivisiin rakenteisiin. Lamor käyttää yleensä mieluummin paikan päällä käytettäviä käsittelytekniikoita, kuten elektrokineettistä käsittelyä, kemiallista hapettamista ja paranneltua bioremediaatiota siellä, missä maaperää ei tarvitse kaivaa tai kuljettaa pois. Useimmissa tapauksissa tästä ns. in-situ-käsittelystä on myös vähemmän haittaa ympäristölle. Muihin maaperän käsittelytapoihin kuuluvat mm. lämpökäsittelytekniikat.

Teollinen paikan päällä suoritettava kunnostaminen

Lamor tarjoaa valikoiman teknologisia ratkaisuja, kuten elektrokineettinen käsittely, kemiallinen hapettaminen ja paranneltu bioremediaatio, paikan päällä suoritettavaan kunnostamiseen. Lupaamme tarjota asiakkaallemme ratkaisun, jolla on mahdollisimman vähän vaikutusta asiakkaan liiketoimintaan. Näin Lamor voi vähentää huomattavasti käsittelyn toiminnallisia kuluja ja taata asiakkaalle tehokkaat säästöt.

Teollinen paikan päällä suoritettava kunnostaminen

Lamor tarjoaa valikoiman teknologisia ratkaisuja, kuten elektrokineettinen käsittely, kemiallinen hapettaminen ja paranneltu bioremediaatio, paikan päällä suoritettavaan kunnostamiseen. Lupaamme tarjota asiakkaallemme ratkaisun, jolla on mahdollisimman vähän vaikutusta asiakkaan liiketoimintaan. Näin Lamor voi vähentää huomattavasti käsittelyn toiminnallisia kuluja ja taata asiakkaalle tehokkaat säästöt.

Maaperän ja vedenkäsittelyn esimerkkitapaukset​

Alifaattiset hiilivedyt

Tapaustutkimus, Suomi, 2008–2010

EKO/GRID™-tekniikkaa käytettiin maaperän puhdistamiseen aiemmin öljytuotteiden varastointiin ja jakeluun tarkoitetulla alueella. Saasteet olivat pääasiassa diesel-hiukkasia (C10 – C21). Käsittelyn jälkeen saaste väheni ~90 prosenttiin 90 % käsitellystä alueesta ja oli alle ympäristörajoitusten. Jäljelle jäävä saaste koostui vaikeasti käsiteltävästä maaperätyypistä, joka poistettiin myöhempää käsittelyä varten.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) pohjavedessä

Tapaustutkimus, Brasilia, 2014

EKO/GRID ™-tekniikkaa käytettiin PAH-saastuneen pohjaveden käsittelyyn Brasiliassa. Aluetta oli käytetty yli 30 vuoden ajan junan pääteasemana ja rahtijunien korjausalueena, jonka tuloksena alueelle oli kertynyt 30 vuoden saasteet. Vain kolmen kuukauden EKO/GRID ™-käsittelyn jälkeen alue luokiteltiin puhtaaksi PAH-pitoisuuksista, jotka jäivät alle havaintorajojen. On huomionarvoista todeta, että saastetaso laski 93 % ensimmäisten 30 käsittelypäivän aikana.

Hiilivedyn saastuttaman sedimentin käsittely

Tapaustutkimus, Ruotsi, 2012–2014

EKO/GRID ™-käsittelytekniikkaa käytettiin lämmitysöljystä saastuneen tasausaltaan saastuneiden pohjasedimenttien käsittelyyn Ruotsissa. Alkuperäinen TPH-pitoisuus (C5 – C36) oli keskimäärin 1 140 mg/kg. Käsittelyn lopussa saastetaso oli laskenut tavoitetulle tasolle, ja useimmissa näytepaikoissa saastetasot olivat alle analyysimetodin havaintorajojen.

Mekaanisen puhdistuksen ja maaperän kunnostamisen yhdistelmä

Tapaustutkimus, Peru, 2014

Perussa öljyputken vuotaminen saastutti kahden hehtaarin kokoisen alueen. Lamor yhdisti erilaisia kunnostustapoja alueen kunnostamisen optimoimiseksi. Kunnostamiskäsittelyyn kuului saastuneen kasvillisuuden painepesu ja mekaaninen poisto sekä EKO/GRID ™ -käsittely, jolla maaperään jääneet hiilivedyt hapetettiin.

Lietteen keräys

Tapaustutkimus, Oman, 2011

Lamorin tiimi toimitti palveluja ja laitteistoja Omaniin jäteöljymontussa olevan käyttökelpoisen öljyn keräämiseen ja pumppaamiseen. Erotettu öljy kuljetettiin myöhempää keräystä varten.

Raakaöljyn saastuttaman maaperän käsittely

Tapaustutkimus, Ecuador, 2014–2015

EKO/GRID ™ -tekniikkaa käytettiin onnistuneesti raakaöljyn saastuttaman maaperän kunnostamiseen Ecuadorissa. Alkuperäinen TPH-pitoisuus vaihteli 2 500 ja 35 000 mg/kg:n välillä, ja saastumissyvyys oli paikoittain neljä metriä. Käsiteltävä alue oli noin 6 000 m³:n kokoinen.

Sign up for our newsletter

Follow us on social media!